Tafsir As-Sa’di : Komentar Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil

27 Oktober 2010 § Tinggalkan komen


KATA PENGANTAR

SYAIKH ABDULLAH BIN ABDUL AZIZ BIN AQIL

Segala puji milik Allah  semata, kemudian setelah itu; sesungguhnhya Syaikh Sa’d bin Fawwaz ash-Shamil telah memperlihatkan kepada saya beberapa contoh dari Tafsir Syaikh kita, al-Allamah Abdurrahman as-Sa’di, dan beliau mengutarakan tekadnya yang kuat untuk menerbitkan kembali buku tersebut setelah beliau  mendapatkan naskah asli tulisan tangan yang telah diperbaiki, dan beliau berjanji untuk berusaha meneliti dan mengoreksi asalnya, serta membuatnya dengan karakteristik sebagaimana yang telah dikarangoleh penulisnya tanpa ada perubahan yang dapat menjadi cacat karenanya dengan memperhatikan penggunaan tanda baca dan mentakhtrij hadits-hadits serta memperbaiki apa yang terlewatkan pada cetakan-cetakan sebelumnya, maka saya sangat menghargai sekali kehendak yang berkah ini, dan saya mendoakan baginya bimbingan dan pertolonganNya.

Pada dasarnya Allah  telah menganugerahkan kepada tafsir ini penerimaan kaum muslimin terhadapnya, bahkan disiarkan melalui program siaran al-Qur’an al-Karim dua kali setiap harinya di Kerajaan Arab Saudi, dan juga dibacakan kepada jamaah shalat

masjid-masjid., serta diajarkan pada halaqah-halaqah beberapa  syaikh. Sesungguhnya buku ini telah dicetak dengan beberapa cetakan, akan tetapi sangat disayangkan sekali cetakan-cetakan tersebut tidak luput dari kesalahan-kesalahan, dan di antaranya disebabkan dari tindakan para pemberi komentar.

Tafsir yang satu ini termasuk tafsir yang paling berguna dan yang paling mudah dimengerti karena gaya bahasanya yang mudah, struktur yang sederhana, dan makna yang jelas, terlepas dari keruwetan, cerita-cerita riwayat Ahl al-Kitab (Israiliyat) dan permasalahan-permasalahan i’rab serta penyebutan perselisihan. Dan yang paling penting adalah benar dalam menafsirkan ayat-ayat sifat, dimana penulisnya menafsirkan ayat-ayat tersebut menurut metode salaf, di samping adanya kesimpulan-kesimpulan yang sangat terpercaya, serta mengungkapkan faedah-faedah yang diambil dari setiap ayat yang dilewatinya pada posisinya masing-masing tanpa memalingkan pada posisi yang lainnya.

Dan cukuplah bagi anda apa yang diarahkannya berupa akhlak Islam yang terpuji, hikmah-hikmah kenabian dan adab-adab sesuai syariat, semua itu beliau kemas dalam gaya bahasa yang mudah lagi jelas, yang dapat dipahami langsung oleh seluruh masyarakat dan berguna bagi para penuntut ilmu. Di mana pada hakikatnya buku itu sangatlah mudah dan enak dibaca, dan saya terus akan berharap dan berdoa kepada Allah agar memudahkan bagi buku tafsir ini orang-orang yang mampu menerjemahkannya ke dalam salah satu bahasa-bahasa asing apalagi bahasa Inggris, dan semoga saja Allah memberikan manfaat di negeri sana karena merupakankan ajakan yang paling jitu kepada agama Islam, dan dengan Allahlah segala bimbingan.

Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil

Dengan memuji Allah dan shalawat serta salam atas Nabi kita

Muhammad, para keluarga dan para sahabatnya semua

Mantan Ketua al-Hai’ah ad-Daimah pada Majlis al-Qadha al-A’la

Sumber : Terjemahan Tafsir As-Sa’di (Jilid 1), Pustaka Sahifa 2007

Bacaan Tafsir oleh Muhammad Asri Sobrie

26 Oktober 2010 § 2 Komen


Kitab tafsir yang paling baik

Tafsir yang paling baik dicadangkan oleh para masyaikh rahimahullah ialah Tafsir Ibnu Kathir. Kebanyakan dari mereka mencadangkan begitu, kerana mudah, ringkas (dalam pentafsiran). Namun begitu Tafsir Ibnu Kathir ini panjang dan banyak (jilidnya).

Syaikh Muhammad bin Khali hafizahullah mencadangkan juga ringkasan tsir Ibnu Kathir, Umdah at-Tafasir karangan Syeikh Ahmad Syakir. Itu kitab tafsir yang baik.

Dan juga tafsir-tafsri ahli sunnah seperti Tafsir Al-Baghawi, Tafsir Ibnu jarir At-Tobari, Tafsir Adhwaul Bayan fi Tafsirir Qur’an bin Qur’an (karangan) Asy-Syanqiti dan Tafsir As-Sa’di. Ini tafsir-tasri yang baik dibaca dan mengikut manhaj ahlus sunnah wal jama’ah.

Adapun tafsir-tafsir selain itu kita katakan boleh diambil istifadah (manfaat) seperti Tafsir Al-Qurtubi dan beberapa tafsir lagi, boleh diambil manfaat cuma ada beberapa kesalahan dalam bab akidah seperti mentakwilkan beberapa sifat Allah. Maka itu kita jauhi.

Adapun tafsir-tafsir mutakhir yang tidak bermanfaat, maka tidak perlu ambil (baca) langsung. Seperti tafsir-tafsir bil rakyi (menggunakan logik akal) semata-mata yang tidak ada dasar Al-Qur’an dan hadith. Terutama Tafsir Fi Zilalil Qur’an. Saya tidak setuju kerana, apabila anak-anak muda membaca Fi Zilalil Qur’an, Syed Qutb kata “masyarakat hari ini jahiliun musyrik“. Dia kata semura orang kafir, kecuali orang yang baca Fi Zilalil Qur’an. Ini (akan mendatangkan) masalah, lebih dijauhi supaya tidak terjebak di dalam bid’ah.

Syed Qutb mudah-mudahan Allah ampunkan beliau, beliau salah (dalam bab ini). Tapi kita pula yang hidup dan belajar, janganlah buat salah juga.

Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa’di (1889-1956)

22 Oktober 2010 § 2 Komen


Beliau adalah seorang ulama terkemuka Syaikh Abdurahman Bin Nashir Bin Abdullah Alu Sa’di. Lahir di kota Unaizah, Gasim, sebuah daerah di Nejd, Arab Saudi. Kedua orang tuanya telah wafat semasa beliau masih kecil. Beliau dikurnia kecerdasan dan daya tangkap yang tinggi serta minat besar untuk menuntut ilmu. Beliau menghafal qur’an sejak dini dan mengkhatamkan hafalannya dengan baik pada usia 12 tahun. Setelah itu beliau memulai menuntut ilmu-ilmu syar’i yang lain. Beliau menimba ilmu dari para ulama-ulama lain yang masuk kesana. Ia curahkan tenaga untuk menuntut ilmu sampai meraih berbagai ilmu dan pengetahuan yang sangat memadai.

Pada usia 23 tahun, dalam berdedikasi kepada ilmu, beliau memulai memadukan antara belajar dan mengajar, mencari dan memberi. Beliau isi seluruh waktu semasa hidup beliau untuk aktivitas itu. Banyak penuntut ilmu, siswa, mahasiswa, dan ulama yang menimba ilmu dari beliau.

Diantara guru-guru beliau:

 1. Syaikh Ibrahim bin Hamd bin Jasir, yang merupakan guru pertama dimana beliau mengkaji ilmu kepadanya.
 2. Syaikh Shalih Bin Utsman, qadhi (hakim) di kota Unaizah. Beliau menimba ilmu darinnya ilmu Fiqh, Ushulul Fiqh, Aqidah Tauhid, Tafsir, Al Qawaid (Gramatika Arab) dan Al Balaghah (dasar-dasar sastra Arab). Beliau menuntut ilmu dan terus mendampinginya (Syaikh Utsman) hingga wafat.
 3. Syaikh Muhammad Amin Asy Syanqiti yang tinggal di Hijaz. Beliau merupakan pengarang Tafsir Adhwaul Bayan.

Syaikh Abdurahman Bin Nashir As Sa’di ini berpengetauan matang tentang fiqh dan ushulul fiqh, dan berwawasan luas tentang Tauhid dan ilmu-ilmu syar’i lainnya. Hal itu karena beliau banyak meluangkan waktu dan mengkaji literatur-literatur standar dan menaruh perhatian khusus pada karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qoyyim.

Disamping itu beliau sangat menaruh perhatian yang tinggi kepada tafsir di segala jenisnya. Beliau telaah semua itu hingga dapat menguasainya dengan baik, sampai akhirnya beliau pun berandil besar dalam bidang tafsir ini. Diantara karya belian di bidang ini adalah:

 1. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan (8 juz). Kitab tafsir ini sedang diterjemah ke dalam bahasa Indonesia oleh Pustaka Sahifa.
 2. Taisirul Lathifil Mannan fi Khulasati Tafsiril Qur’an.
 3. Al Qawa’idul Hisan li Tafsirl Qur’an

Diantara karya beliau yang lain yang sangat baik untuk dimiliki dan dikaji:

 1. Al Irsyad ila Ma’rifatil Ahkam.
 2. Ar Riyadh An Nadhirah.
 3. Bahjatu Qulubil Abrar.
 4. Manhajus Salikin wa Tawdhihil Fiqh fiddin.
 5. Hukmu Syurbid Dukhan wa Ba’i’ihi wa Syira’ihi.
 6. Al Fatawa As Sa’diyah
 7. 3 Kumpulan Khutbah.
 8. Al Haqqul Wadhihul Mubin bi Syarhi Tauhidil Anbiya’ wal Mursalin
 9. Tawdhihul Kafiyati Syafiyah Syarh Nunniyati Ibnul Qayyim

Beliau memeiliki karya-karya ilmiah di bidang Fiqh, Aqidah (Tauhid), Hadits, Ushul Fiqh, dan artikel-artikel tentang pembinaan masyarakat seta fatwa-fatwa tentang berbagai masalah.

Anak Murid

 1. Syaikh Muhammad bin Soleh al-Uthaimin

Salah seorang murid Syaikh As Sa’di yang termasyhur adalah Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Syaikh Al Utsaimin belajar ilmu tauhid, tafsir, hadits, fiqih, ushul fiqh, ilmu waris, musthalah hadits, nahwu dan sarf.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin pernah memberikan sebuah testimoni tentang guru beliau, Syaikh As Sa’di,

Saya banyak sekali terpengaruh dengan metode beliau dalam mengajar dan menyampaikan ilmu, bagaimana mempermudah murid-murid beliau agar bisa memahami dengan beragam contoh dan makna-makna. Dan saya juga terpengaruh dengan akhlak beliau karena Asy Syaikh Abdurrahman rahimahullah adalah orang yang memiliki akhlak yang sangat mulia, beliau rahimahullah banyak sekali ilmu dan ibadahnya, beliau terkadang bersenda gurau dengan yang lebih muda, bermurah senyum dengan yang lebih tua. Dia adalah salah seorang yang kulihat paling baik akhlaknya.”

Demikianlah kesaksian Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin terhadap guru beliau Syaikh As Sa’di.

 1. Syaih Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil, salah seorang anggota Hai’ah Ad Daimah bi Majalisil Qadhail A’la – Komite Tetap dalam Mahkamah Agung Kerajaan Saudi Arabia.

Menjelang tutup usia, beliau menderita sakit berat dan mendadak yang merupakan isyarat bagi kedekatan ajal beliau. Dan berpulanglah beliau ke rahmat Allah pada malam Kamis 23 Jumadil Akhir 1376 Hijriyah di kota Unaizah. Beliau telah meninggalkan kesan dan kesedihan yang dalam di lubuk hati setiap orang yang mengenal beliau atau mendengar tentang beliau atau mengkaji karya-karya beliau. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat-Nya yang luas dan mengkaruniakan manfaat bagi kita lewat ilmu dan karya-karya beliau. Amin.

Rujukan

1. Kitab Al Wasail Al Mufidah Lil Hayati As Sa’idah. Direktorat bidang Penerbitan dan Riset Ilmiyah Departemen Agama, Wakaf, dan Bimbingan Islam Arab Saudi – 1425 Hijriyah dengan beberapa penambahan Sumber : Ghuraba

Pesan Imam Asy-Syafi’i

16 Oktober 2010 § Tinggalkan komen


Pesan Imam Asy-Syafi’i kepada Penuntut Ilmu

Barangsiapa yang belajar Al-Qur’an, maka harga dirinya menjadi mulia.

Barangsiapa yang belajar fiqh, maka menjadi cerdik daya nalarnya.

Barangsiapa yang belajar ilmu bahasa, maka tabiatnya menjadi lunak.

Barangsiapa yang belajar imu matematik, maka akan banyak ra’yi(pendapat logik)nya.

Barangsiapa yang menulis hadith, maka hujjahnya menjadi kuat.

Barangsiapa yang tidak menjaga dirinya, maka tidak bermanfaat ilmunya.

(Al-Manjmu’ Syarah Al-Muhdzib, dipetik dari The Mystery Of The Quran Secret Power)

Komentar Imam Syaukani, Imam As-Suyuti dan Ibn Uthaimin

13 Oktober 2010 § Tinggalkan komen


Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah -beliau juga menulis tafsir (ed. Fathul Qadir)- mengatakan bahwa Tafsir Ibnu Katsir adalah salah satu kitab tafsir terbaik, jika tidak bisa dikatakan sebagai tafsir terbaik, dari kitab-kitab tafsir yang ada. Al-Imam As-Suyuthi rahimahullah menilai tafsirnya menakjubkan, belum ada ulama yang menandinginya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Al-‘Ilmu menganjurkan penuntut ilmu membaca Tafsir Al Qur’anil ‘Azhim atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir.

Adhwa’ul Bayan : Pengenalan

11 Oktober 2010 § 1 Komen


Kitab terjemah tafsir Adwaul Bayan, sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh Al Allamah Al Mufasir Syaikh Muhammad Amin Asy Syanqithi -rahimahullah-  salah satu ulama ahli tafsir abad ini dan guru dari sekian  banyak ulama Ahlus Sunnah zaman ini, Guru dari ; Bekas Mufti Kerajaan Arab Saudi Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz –rahimahullah, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin -rahimahullah- , Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan, dan banyak ulama lainnya yang mengambil manfaat ilmu dari beliau -rahimahullah- .

Kelebihan kitab tafsir ini diantaranya :

 1. Menjelaskan makna ayat Al Qur’an dengan ayat Al Qur’an (Qur’an bil Qur’an). Hal ini sesuai dengan kesepakan para ulama yang menyebutkan bahwa tafsir yang paling mulia dan utama adalah menafsirkan ayat-ayat Kitabullah dengan menggunakan (ayat-ayat lainnya) Kitabullah. Sebab, tidak ada seorangpun yang lebih tahu makna Kalamullah kecuali kecuali Allah Azza wa Jalla sendiri. Dalam kitab ini penulis berkomitmen untuk menjelaskan Al Qur’an kecuali dengan menggunakan qiroah sab’ah (7 cara membaca Al Qur’an).
 2. Menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam semua ayat yang dijelaskan dalam kitab ini yang disandarkan kepada dalil-dalil shahih dari Sunnah Nabwiyyah dan pendapat para ulama , kemudian dipilihkan  pendapat yang terkuat tersebut tanpa rasa  fanatik madzab.
 3. Dilengkapi  penjelasan tambahan. seperti contohnya pembahasan tentang beberapa masalah kebahasaan (Lughah) dan hal-hal yang diperlukannya seperti sharaf (pembahasan tentang perubahan suatu kata) dan I’raab ( pembahasan tentang kedudukan kata dalam suatu kalimat), penyebutan syair-syair arab sebagai penguat serta analisis terhadap masalah-maslah yang dibutuhkan dalam menafsirkan sebuah ayat seperti masalah ushuliyah (yang pokok) dan Kalam (akidah) yang dilandasi sanad-sanad hadits.

Harga Jualan : RM 1200.00 (12 jilid)

Diskaun 10%

Harga Selepas Diskaun : RM 1080.00

Kos bungkusan dan penghantaran : PERCUMA untuk Semenanjung Malaysia

Untuk maklumat detil tulis emel kepada kami di riduankhairi.enterprise@gmail.com

Tafsir Adhwa’ul Bayan

11 Oktober 2010 § Tinggalkan komen


Judul Asli

 • Adhwa’ul Bayan Fi Idhah Al-Qur’an bil Qur’an

Penulis

 • Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqhithi

Pentahqiq / Peneliti

 • Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi

Penerbit

 • Pustaka Azzam, Jakarta

Jilid 1   800++ halaman

 • Al Fatihah
 • Al Baqarah
 • Aali ‘Imran
 • An-Nisa’

Jilid 2   700++ halaman

 • Al Maidah
 • Al An’am
 • Al A’raf
 • Al Anfal
 • At Taubah
 • Yunus

Jilid 3 : 1000++ halaman

 • Hud
 • Yusuf
 • Ar-Ra’d
 • Ibrahim
 • Al-Hjir
 • An Nahl
 • Al Isra’

Jilid 4 : 1000++ halaman

 • Al Kahfi
 • Maryam
 • Toha

Jilid 5 : 1000++ halaman

 • Al Anbiya’
 • Al Hajj

Jilid 6   : 700++ halaman

 • Al Mu’minun dan seterusnya

Jilid 7

 • Ash-Shaffaat

Harga Jualan : RM 1200.00 (12 jilid)

Diskaun 10%

Harga Selepas Diskaun : RM 1080.00

Kos bungkusan dan penghantaran : PERCUMA untuk Semenanjung Malaysia

Untuk maklumat detil tulis emel kepada kami di riduankhairi.enterprise@gmail.com